گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، فرزین شهبازی با دفاع از رساله دکتری خود تحت عنوان "بررسی کاربرد سیستم تصمیم گیری میکرولیز(Micro LEIS DSS) به عنوان روش نوین در ارزیابی تناسب اراضی مطالعه موردی بخشی از اراضی جنوب شهرستان اهر موفق به اتمام تحصیلات در مقطع دکتری رشته خاکشناسی از دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز شد.
فرزین شهبازی با اشاره به اینکه در قالب این پایان نامه برای نخستین بار در کشور بررسی ارزیابی اراضی با استفاده از سیستم میکرولیز انجام پذیرفته است، گفت: ارزیابی اراضی یک روش قطعی برای پیشگویی قابلیت و استعداد اراضی با تاثیر توام تغییرات کاربری اراضی و اقلیمی بر یکدیگر است که در مطالعات این پایان ¬نامه سیستم میکرولیز به کار گرفته شده است.
وی افزود: در این مطالعات نقشه های کاربردی با تلفیق نتایج حاصل از این سیستم و سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) تهیه شدند
به گفته وی، کشاورزی پایدار که از تعامل نتایج ارزیابی تناسب و تخریب پذیری اراضی حاصل می شود هدف اصلی ارزیابی اراضی می باشد که در ارزیابی اراضی جنوب شهرستان اهر به آن پرداخته شده است.
وی افزود: مساحت محدوده مورد مطالعه تقریبا نه هزار هکتاربوده است که در آن دشت های مسطح و آبرفتی، تپه و کوه به عنوان واحدهای فیزپوگرافی در این منطقه کلاس بندی شدند.
مهندس شهبازی یادآور شد: پایه و اساس ابداع این سیستم ارزیابی چند منظوره، بررسی وضعیت کیفیت خاک با استفاده از نتایج تجزیه های فیزیکی و شیمیایی خاک بوده است که تاکید ویژه برنواحی مدیرانه ای دارد و واسنجی و اعتبار سنجی مجدد برای استفاده از این سیستم با شرایط جدید شهرستان اهر با اقلیم نیمه خشک در مواردی که ضروری بود، انجام شده است.
به گفته وی، جمع بندی اصلی این پژوهش استفاده از اطلاعات خاک های مختلف به عنوان محور اصلی در تصمیم گیری های مربوط به پایداری و مدیریت اراضی کشاورزی بر اساس مدل های مختلف سیستم میکرولیز می باشد.
مهندس شهبازی تصریح کرد: این روش موقعی سودمندتر است که فرموله نمودن عملیات زراعی برای مقابله با تخریب خاک که از عوامل محیطی ناشی می شود بر اساس تغییرات مکانی اراضی مطالعه شده صورت گرفته است.
وی با اشاره به نتایج این مطالعات یادآور شد: رعایت توصیه های لازم در این طرح ضمن سودآوری بیشتر برای بهره برداران این منطقه موجب حفظ اراضی برای نسل آینده خواهد بود.
برپایه همین گزارش ، مهندس فرزین شهبازی رساله دکترای خود را با راهنمایی پروفسور علی اصغر جعفرزاده و دکتر فریدون سرمدیان و با مشاوره پروفسور محمدرضا نیشابوری و دکتر شاهین اوستان انجام داده است. همچنین پروفسور دیه گودلاروزا (Digo De La Rosa) مدیر پروژه میکرولیز دنیا از کشور اسپانیا نیز در طول فرصت مطالعاتی خارج از کشور این طرح نیز همکاری داشت.